Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4,5 ở cơ sở năm 2010

Tải file đính kèm